Privacyverklaring

Privacyverklaring Iskariot

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die interesse hebben in de theateractiviteiten van Iskariot vzw en daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens aan Iskariot overmaken.

Iskariot draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals de GDPR. In deze privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij ermee omgaan.

Door uw persoonsgegevens mee te delen aan Iskariot erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna volgende verwerkingsprocedure.

Iskariot kan persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken wanneer:

  • u zich inschrijft op onze nieuwsbrief via onze website of met een inschrijvingsformulier,
  • u op onze website één van onze merchandising items heeft gekocht en ons uw mail- of postadres heeft gegeven zodat wij u deze gekochte items konden bezorgen,
  • u bij een andere gelegenheid via e-mail, telefoon, sms, online … ons gegevens overmaakt die nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten naar u toe.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer.
Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • om u informatie zoals nieuwsbrieven aangaande onze nieuwe theaterproducties via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.
  • om tickets die u bestelde voor één van onze voorstellingen op te sturen via mail of uitzonderlijk per post indien u over geen internet beschikt of bij panne van het internet, pc of printer.
  • om u informatie die u ons vraagt over onze werking, activiteiten, betalingen,.. te kunnen meedelen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden.

Enkel onze eigen medewerkers hebben kennis van uw gegevens en zijn dus verantwoordelijk voor de juiste verwerking. Iskariot zorgt zelf voor de uitvoering van de meeste van bovengenoemde doeleinden maar is toch soms genoodzaakt beroep te doen op een derde-dienstverlener voor bepaalde activiteiten. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor het verkopen van tickets. In dat geval treedt deze derde partij op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Buiten deze gerechtvaardigde doorgiften zullen wij uw gegevens nooit aan derden doorgeven .

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 5 jaar na hun laatste gebruik en wij zien er op toe dat uw gegevens niet worden misbruikt. Onze internetverbinding is beveiligd met SSL. Wij maken back-ups van de gegevens om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft kan u met ons contact opnemen:

ISKARIOT
Hoogstraat 14 – 2de verdieping
2000 Antwerpen
info@iskariot.be

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u om ons hier direct van op de hoogte te stellen zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen. U heeft uiteraard ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Melding van onze privacyverklaring staat onderaan op onze website. Iskariot kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijzigingen zullen wij steeds een aankondiging plaatsen op onze website.

Meest recente versie van deze privacyverklaring: 25 maart 2024